Contract cadru

CONTRACT CADRU DE COMERCILIZARE A SERVICIILOR DE GHIDAJ

Nr. ….

Din data de …..

 

Părțile contractante:

 

Societatea HOINARI PRIN LUME SRL., cu sediul în Târgu Mures, str. Prieteniei, Nr. 11, Apt. 6, județ Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1561/2019, Cod de Inregistrare Fiscala: 41415960, cont bancar RON: RO32 BTRL RONC RT05 1049 9702  deschis la Banca Transilvania Targu Mureș, reprezentată legal prin Dna. FĂRCAȘ MONICA in calitate de administrator, denumită în continuare Prestator, și

 

turistul/reprezentantul turistului/beneficiar

Nume………………………………………domiciliat in………………………, str. …………… Nr…….,Scara………,Ap………..,Judet………………,dispunând de CI/Pasaport………………… telefon…………………………………., email:……………………………………………

 

tutore legal* (pentru copii sub 18 ani),

Nume………………………………………domiciliat in………………………, str. …………… Nr…….,Scara………,Ap………..,Judet………………,dispunând de CI/Pasaport………………… telefon…………………………………., email:……………………………………………

 

Au convenit la încheierea prezentului contract.

 

Comunicarea între cele doua părți a fost agreată prin următoarele mijloace considerate oficiale:

E-mail, SMS, Facebook.

 

1. Obiectul contractului

1.1. Îl constituie vânzarea de către Prestator a serviciilor de ghidaj în cadrul evenimentului

………………………………………………………………………………………………………………

 

Anexele fac parte din contract:

 

1.     ANEXA 1 – Lista riscurilor aferente activităților desfășurate de HOINARI PRIN LUME SRL

2.   ANEXA 2 – Notă informativă – GDPR

 

2. Prețul contractului și modalități de plată

 

2.1. Prețul serviciilor de ghidaj este de …………. și se compune din costul serviciilor turistice efective și comisionul Prestatorului.

Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat pe site-ul www.backpackersromania.ro, pe pagina de facebook Backpackers Romania, în alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

2.2. Modalități de plată:

2.2.1. La încheierea contractului Prestatorul va solicita după caz, plata integrală a evenimentului sau un avans reprezentând o parte din prețul acestuia.

2.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face cel mai tarziu in ziua începerii prestării serviciilor de ghidaj, cu ocazia prezentării la locul de întâlnire stabilite.

2.2.3. Plata serviciilor de ghidaj externe aferente contractului se efectueaza în Lei la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un procent de risc valutar în mărime de 1%.

 

3. Încheierea contractului

 

3.1. Contractul se încheie după caz în oricare din urmatoarele situații :

a) turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Prestator prin e-mail sau mesaj pe Facebook și achită avansul aferent serviciilor de ghidaj.

 

3.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului pe site-ul www.backpackersromania.ro sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, facebook, etc), obligația de informare a turistului este considerata îndeplinită, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de ghidaj.

 

4. Drepturile si obligatiile Prestatorului

 

4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile contractate cu profesionalism, folosind personal calificat.

4.2. Prestatorul este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care Prestatorul nu le putea prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, risc de viitura, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră.

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

d) Atunci cand Prestatorul intalneste o situatie de urgenta, fara legatura cu evenimentul, in care prin pregatirea sa, Prestatorul ar putea interveni si salva persoane aflate in dificultate, inclusiv dar fara a se limita la: accidente, rătăciri, etc.

4.3 În situatia amânării sau anulării unui eveniment din orice motive, există 3 variante de alocare a sumei achitate:

a) În cazul amânării evenimentului pentru o altă perioadă, suma achitată se poate aloca pentru evenimentul din acea perioadă cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul s-a modificat sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul a scăzut;

b) Contravaloarea achitată se poate folosi pentru achiziționarea altor evenimente din oferta Prestatorului cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mare, sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mic;

c) Suma platita se poate recupera integral in baza unei solicitari scrise, transmisa de catre turist pe adersa de e-mail: backpackersromania@gmail.com. Solicitarea trebuie sa contina datele de indentificare ale turistului, valoarea solicitata, precum si contul si banca la care turistul detine cont.

4.4. Daca nu sunt deja mentionate in descrierea pachetului de servicii, Prestatorul are obligația să furnizeze turistului prin mijloacele de comunicare agreate, cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, următoarele informații:

a) ora și locul plecării;

b) echipamentul minim necesar;

c) datele de contact;

d) pentru călătoriile minorilor neansoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

 4.5 In situatia in care Prestatorul este nevoit sa modifice una sau mai multe dintre prevederile esentiale ale serviciilor oferite ce fac obiectul contractului, Prestatorul, are obligatia sa notifice turistul, prin modalitatea de comunicare agreata, cu cel putin zece zile calendaristice inainte de data plecarii pentru evenimentele externe, respectiv trei zile in cazul evenimentelor interne.

4.6 În acest caz, daca turistul nu este de acord cu modificările propuse, are dreptul sa denunțe unilateral contractul, prin aceeași modalitate, în termen de cinci zile calendaristice pentru evenimentele externe, respective doua zile calendaristice pentru evenimentele interne, de la data transmiterii propunerii de modificare.

4.7 Dacă turistul nu denunță unilateral contractul sau depașește perioada de notificare se consideră ca acesta a acceptat tacit modificările propuse.

 

5. Drepturile si obligațiile Beneficiarului

 5.1. În cazul în care Beneficiarul nu poate să participe personal la evenimentul contractat, independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate:

a) să-și exercite dreptul de retragere cu minimum 14 zile calendaristice înainte de data evenimentului. Dreptul de retragere trebuie sa fie exprimat neechivoc de catre turist, cu informarea Prestatorului prin email. În situația exercitării dreptului de retragere, Prestatorul are obligația de a rambursa turistului toate sumele primite nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia de retragere. În cazul în care dreptul de retragere este exercitat cu mai putin de 14 zile calendaristice inainte de data evenimentului, sumele de bani achitate catre Prestator nu se returnează și nu pot fi folosite pentru alte evenimente.

b) să cesioneze drepturile și obligațiile ce îi revin din prezentul contract unei terțe persoane care îndeplineste toate condițiile aplicabile evenimentului contractat, cu obligația de a anunța în scris Prestatorul cu cel putin 10 zile calendaristice înaintea datei de plecare pentru evenimentele externe respectiv 2 zile calendaristice pentru evenimentele interne. În acest caz, de la data notificării, terța persoană se substituie in drepturile Turistului, inclusiv in ceea ce priveste declarația de asumare a responsabilității disponibilă pe site-ul de internet www.backpackersromania.ro.  

5.2. În cazul în care Prestatorul, cu cel puțin 48 de ore înaintea datei de plecare, informează Turistul ca nu mai poate presta serviciile contractate (ceea ce echivaleaza cu denunțarea unilaterală la inițiativa Prestatorului), Turistul are dreptul:

a) să primească la același preț un alt pachet de servicii de ghidaj de calitate echivalentă sau superioară, propus de Prestator pentru aceeași sau pentru o altă perioadă de timp;

b) să primeasca un pachet de servicii de ghidaj de calitate inferioară propus de Prestator, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ dintre cele două pachete de servicii, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

 c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.3. În toate cazurile menţionate la pct. V.3., turistul are dreptul să solicite Prestatorului şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat pe site-ul www.backpackersromania.ro sau pe pagina de facebook BackpackersRomania corespunzător fiecărui eveniment în parte;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare;

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.4. Neprezentarea Beneficiarului la locul/locurile de intalnire communicate de Prestator in descrierea pachetului de servicii sau parasirea locațiilor în care serviciile urmeaza a fi prestate echivalează cu denunțarea unilaterală a contractului la inițiativa sa.

5.5. Beneficiarul se obligă că pe întreaga perioada de derulare a contractului să respecte indicațiile și instrucțiunile personalului Prestatorului și să poarte întreg echipamentul de protecție indicat de către personalul Prestatorului.

5.6. Beneficiarul este direct responsabil pentru orice prejudicii generate din culpa sa asupra sa, a terților, în spațiile de cazare, mijloacele de transport sau la locațiile vizitate în conformitate cu prevederile pachetului de servicii.

5.7. Cumpărătorul este direct responsabil pentru distrugerea, pierderea sau prejudicierea echipamentului pus la dispoziție de către Prestator în vederea îndeplinirii obiectului contractului. Obiectul de echipament pierdut sau distrus de catre Cumpărător prin utilizare inadecvata va fi inlocuit pe loc de către Cumpărător cu un produs identic sau se va achita pe loc contravaloarea de piață a acestuia.

5.8. În cazul în care o singură persoană achizitioneaza servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.9. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia potrivit destinației lor. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.10. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite de Prestator. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.11. Turistul/Beneficiarul are obligația:

a) să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatori;

b) să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului (turiștii, șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);

c) să nu consume băuturi alcoolice pe traseu sau alte substanțe interzise de lege, să nu fumeze în mijloacele de transport, în locurile publice închise unde nu este permis fumatul, nici în timpul desfășurării activităților specifice turismului montan;

d) să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afara locurilor special amenajate;

e) să înștiințeze organizatorii în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor și să nu efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției problemelor medicale.

 

6. Reclamații

 

6.1. În cazul în care turistul/Beneficiarul este nemulțumit de serviciile primite, acesta poate întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, in maximum 5 zile calendaristice de la incheierea furnizarii serviciilor prestate, cu privire la deficiențele constatate. Aceasta sesizare ce se va transmite Prestatorului prin metodele de comunicare agreate in termenul cel mai scurt.

6.2. Prestatorul, va acționa imediat pentru soluționarea sesizării urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, să comunice turistului modul de solutionare a sesizarii.

 

7. Dispozitii finale

7.1. Prin semnarea acestui contract turistul este de acord cu realizarea de fotografii si clipuri video in cadrul evenimentului, pe care Prestatorul le poate folosi in scopuri de marketing, postări pe rețelele de socializare și / sau pe website-ul www.backpackersromania.ro

7.2. Participarea la evenimente și la activitățile din cadrul acestora se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe.

 7.3. Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor.

7.4. În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, Prestatorul este absolvit de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

 

Turistul/Beneficiar/Tutore legal, (numele și prenumele)__________________________

Data _________________________________

Semnătura. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

HOINARI PRIN LUME SRL.

Prin administrator Farcas Monica

Semnatura ______________________

 

 

 

 

ANEXA I

 

Lista riscuri aferente activitatilor desfasurate de HOINARI PRIN LUME SRL.

 

 

A.    Avalanșe, căderi de pietre si/sau bolovani, căderi de gheață sau cantitate masivă de zăpadă prin desprinderea de cornișe – care se pot întâmpla pe terenul unde se desfășoară tura și pot fi cauzate de către forțele naturii, de către alți cățărători, schiori sau din alte motive.

B.    Căderea cu sau fără coardă – se poate întâmpla în teren alpin și poate determina rănirea sau

C.    Decesul.

D.    Teren periculos – „activitatea montană” poate fi într-o zonă cu abrupturi, stânci verticale, tavane sau surplombe, lanțuri, căderi de copaci, alunecări de teren, torente, avene, lacuri înghețate care în starea lor naturală sunt inerent periculoase. Turele se pot desfășura și pe trasee care nu sunt parcurse cu regularitate și examinate.

E.     Animale sălbatice sau domestice – cum ar fi, dar fără a se limita la câinii ciobănești, urși, lupi,vipere, șoimi – care pot ataca sau răni participantul.

F.     Echipament necorespunzător – acesta poate fi într-o stare proastă, să lipsească sau să se

G.    deterioreze în timpul „activității montane” și să ducă la rănirea sau deteriorarea bunurilor

H.    participantului.

I.      Vremea – condițiile meteo sunt schimbătoare și în cazuri grave pot duce la degerături, arsuri,

J.      hipotermie etc

K.    Boli – care pot fi cauzate printre altele de altitudine, apă netratată, plante și animale sau de dificultatea păstrării igienei în cursul turelor.

 

 

Activitati desfasurate de Hoinari prin lume:

 

1.     Drumeţie – Oferim ghidajul și stabilirea itinerariului în zone cu potecă marcată, dificultate redusă, medie sau mare, în zone de deal sau de munte din România. La cererea clientului, ţinând cont de condiţia lui fizică se vor putea aborda şi trasee cu dificultate foarte mare sau cotate ca fiind periculoase.

Riscuri:

·       Alunecare, cadere, cadere de pietre, accidentare, atac animale/muscatura sarpe/vipera, imbolnavire ca urmare a hidratarii cu apa infestata, risc de lovire trasnet, hipotermie, avalansa (iarna)

 

Toate cele de mai sus precum si altele nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

2.     Escaladă la stâncă pe o lungime sau mai multe lungimi de coardă – oferim ghidajul, echipamentul si stabilirea itinerariului pe trasee cotate cu grad mic de dificultate (echivalentul unui grad de caţărare 4+,5-,5 conform cotării Federaţeiei de alpinism din România)

Riscuri:

·       Alunecare, cadere ca urmare a ruperea corzii/echipamentelor folosite, cedarea pitoanelor/spiturilor din stanca, asigurarea gresita, cadere de pietre, accidentare , hipotermie, risc de lovire trasnet

 

Toate cele de mai sus precum si alte riscuri nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

3.     Trasee de via Ferrata – oferirea de echipamente şi suport pentru parcurgerea acestor trasee speciale ( via ferrata se defineşte ca şi un traseu montan care este prevăzut cu cabluri, cu scări şi poduri metalice, prinse direct in stâncă.)

Riscuri:

·       Alunecare, cadere ca urmare a ruperea corzii/echipamentelor folosite, cedarea pitoanelor/spiturilor din stanca, asigurarea gresita,cadere de pietre si/sau bolovani, accidentare, hipotermie, lovire trasnet

 

Toate cele de mai sus precum si alte riscuri nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

 

4.     Trasee care necesită efectuarea de rapel – oferirea de echipament şi suportul necesar pentru a coborî în rapel. (Rapelul înseamnă prin definiţie o coborâre controlată de pe un versant abrupt sau o clădire . Este o tehnica folosită de armată şi de forţele speciale la intervenţii . Obiectivul acestei activităţi este ca persoana să îşi înfrângă teama, iar la final să savureze răsplata îndrăznelii)

Riscuri:

·       Alunecare, cadere ca urmare a ruperea corzii/echipamentelor folosite, cedarea pitoanelor/spiturilor din stanca, asigurarea gresita, cadere de pietre si/sau bolovani, accidentare, hipotermie, lovire trasnet

 

Toate cele de mai sus precum si alte riscuri nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

5.     Activităţi de cicloturism – oferim ghidajul, echipamentul si stabilirea itinerariului în zone montane sau consacrate ca fiind trasee emblematice pentru cicloturism (ex Turul satelor sasesti din zona Viscri)

Riscuri:

·       Alunecare , cadere de pietre si/sau bolovani, accidentare, atac animale/muscatura sarpe/vipera, imbolnavire ca urmare a hidratarii cu apa infestata, lovire trasnet, hipotermie

 

Toate cele de mai sus precum si alte riscuri nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

 

6.     Ture de ski de tură – oferim ghidajul, echipamentul (schiuri, piei de focă, căști, echipament de salvare din avalanșă – lopată, pieps, sondă) si stabilirea itinerariului în zone montane în care se poate practica schiul de tură

Riscuri:

·       Avalansa ,alunecare, cadere, cadere de pietre si/sau bolovani, accidentare, atac animale/muscatura sarpe/vipera, imbolnavire ca urmare a hidratarii cu apa infestata, lovire trasnet, hipotermie

 

Toate cele de mai sus precum si alte riscuri nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

7.     Escaladă pe gheață/stâncă cu ajutorul echipamentelor de iarnă – colțari și pioleți tehnici – oferim ghidajul, echipamentul si stabilirea itinerariului în zone montane în care se poate practica astfel de sporturi

Riscuri:

·       Alunecare, cadere de pietre si/sau bolovani, accidentare, atac animale/muscatura sarpe/vipera, imbolnavire ca urmare a hidratarii cu apa infestata,risc de lovire trasnet, hipotermie

Toate cele de mai sus precum si alte riscuri nementionate pot cauza invaliditate temporara/permanenta si chiar moartea.

 

 

Am citit fiecare punct al actului, l-am inteles, mi l-am însușit și semnez de buna voie și fără nici o constrângere din partea nimănui.

 

 

Nume si prenume ________________________

Semnatura ______________________________

 

 

 

ANEXA II

NOTĂ DE INFOMARE – GDPR

 

HOINARI PRIN LUME SRL, prin administrator FARCAS MONICA, vă aduc la cunoștință următoarele:

 

1.        În cadrul activitatilor desfasurate, se respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și sunt puse în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2.        Datele personale generale ale dumneavoastră, cum ar fi: numele, prenumele, adresa, data nașterii, codul numeric personal, ocupația, locul de muncă, numărul de telefon, adresa de email, furnizate cu ocazia semnării acordului, sunt prelucrare în scopul executării acordului de colaborare și a îndeplinirii obligațiilor fiscale ale cabinetului.

3.        Temeiul legal al prelucrării datelor de la punctul 2 este reprezentat de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, art. 6, alin. 1, lit. a) – consimțământul persoanei vizate și b) – executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

4.        Perioada pentru care sunt prelucrate datele personale este determinată în principal de durata colaborării pe care o avem, iar secundar de durata minimă pentru care se țin evidențele obligatorii prin lege.

5.        Pe întreaga perioadă, beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată și chiar să solicitați ștergerea datelor.

6.        Nu aveți obligația de a furniza datele personale menționate mai-sus, însă acestea sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentelor, iar intervenția asupra datelor poate influența în mod negativ buna desfășurare a programului, caz în care societatea este exonerata de orice răspundere.

7.        Consimțământul poate fi retras în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

8.        Pentru orice problemă legată de protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului de Protecția Datelor, FĂRCAȘ MONICA, administrator HOINARI PRIN LUME SRL cu sediul în Targu Mures, Str. Prieteniei Nr 11 ap 6, tel. 0741184286.

9.        Dacă sunteți nemulțumit cu privire la aspecte ce țin de protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa, cu o plângere, la ANSPDCP.

10.     Subsemnatul/a ________________________________, azi ______________, am luat la cunoștință și am înțeles pe deplin informarea, și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor personale la care s-a făcut referire în prezenta informare, în condițiile menționate în prezenta notă de informare.

 

 

                 Semnătură: ____________________________